Специалност:

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

Магистърската програма цели подготовката на високо квалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене. Обучението по специалността формира знания по въпросите на практическият банков мениджмънт, модерните банкови услуги за банкиране и организация в условията на глобализация на банковата дейност. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси, бизнес-структури и подчинен персонал в банковата сфера. Специалистите реално придобиват способности за провеждане на ефективна фискална и монетарна политика, адекватна на съвременните условия. Завършилите могат да работят в банковата система, публичната администрация, на капиталовите пазари и в застраховането; експерти във финансирането, социалното осигуряване, финансовия контрол и инвестирането; в държавни и международни финансови институции

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

МАГИСТЪР ПО ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

Форми на обучение:

ДИСТАНЦИОННА

Учебен план:

Изтегли от тук

Специалност:

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Магистърската програма подготвя специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, както и научни работници и специалисти по мениджмънт във висши училища, научно-изследователски институти, развойни звена и др. Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на ръководни длъжности, като например:
- Мениджъри на най-високите нива на управление на фирмите;
- Експерти по управление на производствената, непроизводствената и научната област;
- Консултанти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научно-изследователски организации;
- Специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури.

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:

МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Форми на обучение:

ДИСТАНЦИОННА

Учебен план:

Изтегли от тук