Специалност:

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обучаемите придобиват знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал, осигурявани с изучаване на общообразователни, управленски, икономически и правни дисциплини.

Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на изпълнителски и най-вече на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствено бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др., като напр.: мениджъри във всички производства; топ мениджъри; мениджъри по персонала; съдружници във фирми с участие на партньори от чужбина; административни мениджъри; маркетинг мениджъри; мениджъри по иновациите и др.

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:

МЕНИДЖЪР

Форми на обучение:

ДИСТАНЦИОННА

Учебен план:

Изтегли от тук

Специалност:

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

Специалността разглежда общите принципи и методи на икономиката, пазарното стопанство, механизмите на държавно и пазарно регулиране, проблемите на безработицата и инфлацията, формите на конкуренцията и отражението им върху поведението на стопанските звена, факторите на производство и механизмите на тяхното ценообразуване, методиките за проучване на пазарите, данъчната и кредитната политика и т.н., както и подготовка за развитие на дейности в областта на туризма: екологичен, ловен и риболовен, културен, аграрен, селски и конгресен туризъм.
Обучаемите придобиват знания и умения за работа в туристически обекти, туроператорски фирми, хотели, балнеоложки комплекси и др. Специалността е уникална и дава шанс на дипломираните специалисти да организират собствен бизнес в областта на атрактивни туристически услуги, предимно за чуждестранни гости. Завършилите ще могат да се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, консултанти, собствен бизнес, съдружници във фирми и т.н., като напр.:
- ръководни и експертни кадри във фирмите от туристическата индустрия
- туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторатьорски и за допълнителни туристически услуги;
- заемане на позиции в институционалното управление на туризма на национално, регионално и местно равнище и в неправителствени туристически организации;
- консултанти по разработване и реализация на международни и национални проекти програми в сферата на туризма;
- съдружници в туристически фирми с участие на партньори от чужбина;
- специалисти по туризма в държавната и общинската администрация;
- организатори на собствен туристически бизнес и др.

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

ИКОНОМИСТ

Форми на обучение:

ДИСТАНЦИОННА

Учебен план:

Изтегли от тук

Специалност:

АГРАРНА ИКОНОМИКА

Завършилите могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъл земеделие. Завършилите специалността "Аграрна икономика" имат необходимите знания и умения и могат успешно да се реализират като мениджъри във всички сфери на агробизнеса; консултанти в областта на агробизнеса; съдружници във фирми с участие на партньори от чужди страни; специалисти в земеделски служби и кредитни инспектори; застрахователи; разработка и управление на национални и международни проекти; ръководители на кооперации; счетоводители; собствен бизнес и др.

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

ИКОНОМИСТ

Форми на обучение:

ДИСТАНЦИОННА

Учебен план:

Изтегли от тук

Специалност:

ФИНАНСИ

Oбразователната цел на специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата система в България и Европейския съюз. Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури. Завършилите специалността „Финанси” намират успешна реализация във финансово-кредитните институти, финансово-брокерските къщи, малките и средни предприятия, фирми от различни отрасли и сфери на икономиката, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации.

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

ИКОНОМИСТ

Форми на обучение:

ДИСТАНЦИОННА

Учебен план:

Изтегли от тук