НОРМАТИВНА УРЕДБА

Дистанционното обучение, осъществявано от ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ се извършва въз основа на следните нормативни документи:

1.Закон за висшето образование

2.Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

3.Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.

4.Правилник за устройство, дейността, управлението и финансирането на Център за дистанционно обучение

5.Правилник за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение

6.Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма на обучение

7.Справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси на Интернет-системата за дистанционно обучение

8.Стандарт за провеждане на консултации в дистанционно обучение

9.Правила за провеждане на изпити в дистанционно обучение