ХРОНОЛОГИЯ

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”.

Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.

След положителна оценка от НАОА и с Решение на Народното събрание на Република България от 15 ноември 2000 г., публикувано в ДВ бр. 95 от 2000 г., висшето училище получава статут на самостоятелен колеж, който през 2003 г. получава институционална акредитация от НАОА за петгодишен период.

През 2008 г. Акредитационният съвет на НАОА дава положителна оценка на проектите за откриване на филиали във Велико Търново и Русе.

През 2009 г. Висше училище „Земеделски колеж” получава институционална акредитация за срок от 6 години.

През 2011 г. Висше училище „Земеделски колеж” е преобразувано във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с положителна оценка от НАОА на внесения проект за преобразуване, Решение на Министерския съвет от 26.05.2011 г. и Решение на 41-то Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр. 54 от 15.07.2011 г.).

През 2013 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получава институционална акредитация от НАОА със срок на валидност 4 (четири) години.