Добре дошли на официалната страница на Центъра за дистанционно обучение към
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”.

Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.

От 1993 г. се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ.

От 1994 г. са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес – Комениус, Еразъм.

През 2000 г. Народното събрание преобразува Земеделски колеж в самостоятелно висше училище.
Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека и академично издателство.

През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив.

През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация.
Същата година се открива и Център по устойчиво земеделие по програма „Леонардо да Винчи”.

През 2005 г. се открива Център за дистанционно обучение с решение на Академичния съвет.

През 2009 г. са проведени успешни акредитационни и сертификационни процедури съответно в НАОА и по ISO 9001:2008.


С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” преобразува във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.

През 2012 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.

През 2015 г. Висше училище стана член на Асоциацията на Вишеградските университети - Visegrad University Association (VUA).

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е създаден с Решение на Академичния съвет в отговор на реалните обществени потребности от висше образование, получено по пътя на дистанционна форма на обучение.

Към настоящия момент Центърът дава възможност за придобиване на образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” по специалностите “Аграрна икономика”, “Стопанско управление” ,“Икономика на туризма” и „Финанси”. И степен “МАГИСТЪР” по специалностите “Стопанско управление”, и “Финанси и банково дело”. Обучението се осъществява от известни професори, доценти и асистенти, както и от утвърдени експерти от практиката. Студентите получават теоретична и практическа подготовка според изучаваната специалност, като се гарантира международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Издадената в резултат на обучение в дистанционна форма диплома е равностойна на тази от редовна форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план и изискван брой кредити по съответната специалност, съгласно чл.4 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.