Информационен пакет за ДФО


Информационен пакет за дистанционната форма на обучение във ВУАРРЗа дистанционната форма на обучение във ВУАРР

Дистанционната форма на обучение (ДФО) е начин на организация на учебния процес, при която обучавани, преподаватели и администратори могат да са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологии, методи и средства на електронното обучение.
Обучението в дистанционна форма се реализира чрез дигитални технологии за управление на учебния процес, който е базиран на система от различни по тип, място на разполагане и време на използване човешки, материални и информационни дейности и ресурси.
За компенсиране на дистанцията ВУАРР моделира съответните учебни и административни дейности като информационни процеси и ги осъществява чрез съвременни информационни и комуникационни технологии.
 
ВУАРР изгражда Интегрирана система за обучение и обслужване на студенти – ИСАО+ (представляваща интернет базирана система за дистанционно обучение / платформа за дистанционно обучение).
https://isaoplus.vuarr.com/

ВУАРР има специализирано звено - Център за дистанционно обучение (ЦДО), създаден с Решение на Академичния съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите №12/09.11.2004 г. като обслужващо звено, планиращо, организиращо и провеждащо дистанционно обучение във ВУАРР.
Правилник за устройството, дейността, управлението и финансирането на Център за дистанционно обучение

Дистанционното обучение е форма на обучение, равнопоставена на редовната и задочната по отношение на съдържанието на учебния план, изисквания брой кредити за съответната специалност, дипломата за завършена образователно-квалификационна степен и професионалната квалификация. Специфичното е времето, което обучаваният отделя за своята подготовка и контактите му с преподавателите, студентите и администрацията.

Информация за прием в ОКС "Бакалавър"

Информация за прием в ОКС "Магистър"

---

Учебни планове (с квалификационни характеристики) за ОКС „Бакалавър“
 
Учебни планове (с квалификационни характеристики) за ОКС „Магистър“

Учебните програми са качени в ИСАО+

График на учебния процес
 
Графиците за консултации и графиците за изпити се качват в ИСАО+


Списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението в дистанционна форма - в процес на актуализация


Повече информация относно организацията на ДФО във ВУАРР:


Правилник за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение

Система за контрол на качеството на обучението и преподаването  в дистанционна форма на обучение

Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма на обучение


Правила за провеждане на изпити в дистанционно обучение

Система за идентификация на студентите и контрол на съответните процедури при електронно провеждане на изпити и оценяване

Стандарт за провеждане на консултации в дистанционно обучение

Правила за процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и автентичността на дипломни и дисертационни работи, предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство във ВУАРР

Правила за организация и провеждане на електронно обучение, полагане на изпити и защита на дипломни работи във ВУАРР - Пловдив

---

Тютори


Име, презиме, фамилия Професионално направление Специалност
ОКС
1. ас. Пламен Тодоров Колев
pkolev@uard.bg
ас. Васко Веселинов Василев
vvasilev@uard.bg
преп. Весела Петрова Ангелова
vangelova@uard.bg
преп. Владислава Йорданова Георгиева
vgeorgieva@uard.bg
3.8. Икономика Аграрна икономика
Бакалавър
Финанси
Бакалавър
Икономика на туризма
Бакалавър
Финанси и банково дело
Магистър
2. преп. Катя Пенчева Петрова
kpetrova@uard.bg
преп. Стефан Петров Петров
spetrov@uard.bg
преп. Галина Тодорова Русева
gruseva@uard.bg
преп. Елена Павлинова Лазарова
elazarova@uard.bg
3.7. Администрация и управление Стопанско управление
Бакалавър
Стопанско управление
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Магистър
Управление на проекти
Магистър
Мениджмънт на човешките ресурси
Магистър

 

---